HOTĂRÂREA NR. 129 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 129

Din 24.09.2019

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru U.A.T. Oraș Jibou, precum și procedura de distribuire conform legii a extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor și /sau utilizatorilor de pajiști.

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere :

-raportul Biroului Agricol, înregistrat cu nr.11405/17.09.2019;

-referatul de aprobare nr. 11.404/17.09.2019 a primarului municipiului,  rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
           -prevederile art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 1064 din 2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013, cu modificările si completările ulterioare;
            -art. 9 alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare,
           În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  d, coroborat cu alin (6) lit b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

            În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă Amenajamentul pastoral pentru terenurile aflate pe teritoriul UAT Oraș Jibou, prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă  procedura de distribuire a extraselor din Amenajamentul pastoral.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl Primar și Biroul Agricol.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

                        -Dl.Primar

                        -Instituţia Prefectului- judeţul  Sălaj

                        -Dosar hotărâri.

                        -Publicitate

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ      RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA