HOTĂRÂREA NR.135

Din 10.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.135

Din 10.08.2023

privind aprobarea proiectului cu titlul: ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORASUL JIBOU”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10.150/09.08.2023;

-Raportul de specialitate nr.10.151/09.08.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice privind aprobarea proiectului cu titlul: ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORASUL JIBOU”;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile, Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă, Obiectiv Specific 2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției, către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/481.B/1

-Posibilitatea depunerii unei cereri de finanțare pentru obținerea fondurilor necesare realizării investiției mai sus menționate;

-HCL 195/20.12.2022- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:   Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial –Sat Cuceu, orașul Jibou;

-HCL 54/28.03.2023- privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila(PMUD) la nivelul UAT Orașul Jibou;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44 – Art. 46  din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit. d, art.139 alin.(1) alin.(3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă proiectul cu titlul ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORAȘUL JIBOU” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile, Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă, Obiectiv Specific 2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției, către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/481.B/1.

ART.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORAȘUL JIBOU”, în cuantum de 79.511.950,58 lei (inclusiv TVA).

ART.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT ORASUL JIBOU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORAȘUL JIBOU”.

ART.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORAȘUL JIBOU”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orașului Jibou.

ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6 Sumele reprezentând cheltuieli pentru asigurarea funcționării, întreținerii și serviciile asociate necesare ale proiectului ”MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – SAT CUCEU, ORAȘUL JIBOU”pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT ORAȘUL JIBOU.

ART.7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se încredințează  primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

ART.8 Prezenta  se comunică cu:

–      Institutia Prefectului -Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Comp. investiții management de proiecte și achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                       SZANTO IOAN                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                            TEGLAȘ RODICA