PH 80 din 12.07.2018

nr. 80 din 12.07.2018
HOTĂRÂREA NR. 80 Din 12.07.2018 Privind aprobarea alocării sumei de 6000 lei pentru achiziționare servicii juridice
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 80

Din 12.07.2018

Privind aprobarea  alocării  sumei de 6000 lei pentru achiziționare servicii juridice

          Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară

Având în vedere:

– Raportul nr.8968 /11.07.2018;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1și 3 a Consiliului Local;

– Expunerea de motive a domnului Primar ;

În baza prevederilor art.1 (2) din OUG nr 26/2012 privind unele măsuri de reducere  a cheltuielilor publice  și întărirea disciplinei financiare  și de completare a  unor acte normative cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 (9) şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

          Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 6000 lei pentru achiziționare /încheiere contract de  servicii juridice cu  cabinet av.Cobzaș Viorica, potrivit raportului de specialitate, în vedere reprezentării intereselor orașului Jibou în litigii  care decurg din acțiunile de audit financiar ale Camerei de Conturi Sălaj.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar/secretar și doamna Opriș Dorina șef Serviciu contabilitate.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciu buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

  INDRIEȘ ANA CLAUDIA                                           SECRETAR ORAȘ,

                                                                                         OPRIȘ MARIA