HOTĂRÂREA nr. 108 din 25 septembrie 2018

HOTĂRÂREA nr. 108

Din 25 septembrie 2018

Privind efectuarea unor virari de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar

           Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

-raportul de specialitate nr.11707/20.09 2018 al compartimentului contabilitate,buget finante, impozite și taxe locale;

– expunerea de motive a domnului primar nr.11708/20.09.2018 și  avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor art.49 (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.36 alin.( 2) lit. b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor  art.45 alin.( 1, 2) din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se  aprobă efectuarea unor virări de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar, dupa cum urmează;

Miilei

Reducere DENUMIREA INDICATOR DENUMIRE INDICATOR Majorare
46,30 67.06 Servicii religioase
46,30 20.02 reparatii curente
    51.01.03 Autoritati executive 40,00
  20.01.30 Alte cheltuieli 40,00
    61.03.04 Politie comunitara 6,00
  20.05.01 Uniforme si echipament 3,00
  20.01.06 piese schimb 3,00
65.50.00 invatamant 0.30
20.02. reparatii curente
20,00 70.06 Iluminat public si electrificari rurale 51.01.03 Autoritati executive 20,00
20,00 71.01.01 Constructii

Modernizare iluminat public

71.01.01 Constructii

Monument comemorativ

10,00
71.01.30 Alte mijloace fixe

COMPLEX NASTEREA DOMNULUI

10,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și compartimentul contabilitate .

Art.3 Prezenta se  comunică cu:

-domnul Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/dosar hotarari.

-Mijloace de informare/publicate

              Președinte de ședință

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                                    pentru secretar oraș  

            Țelea Mureșan Valentin                            inspector  Bone Tunde Emese,