HOTĂRÂREA nr.28 Din 26.03.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.28

Din 26.03.2019

privind aprobarea  Planului Strategic  de  dezvoltare a Spitalului  orasenesc Jibou judetul Salaj  pentru perioada 2019-2022

Consiliul local al orașului,

           Având în vedere:

– adresa nr. 652/20.03.2019  a Spitalului orășenesc Jibou ;

– Proiectul Planului Strategic  de  dezvoltare a Spitalului  orășenesc Jibou județul Sălaj  pentru perioada 2019-2022 nr. 645/20.03.2019 a Spitalului orășenesc Jibou;

-expunerea de motive a domnului primar, avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul  MS nr.1376/2016 pentru aprobarea planurilor regionale de servicii de sănătate;

          -Ordinul  MSP  nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor ,Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;

– Art. 36 alin. (2) lit. b, d, art. 36, alin. (6) lit. a, pct. 3, art. 45 ( 1, 2 )din Legea  nr. 215/2001 legea administratiei publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă   Planul Strategic  de  dezvoltare al Spitalului  orășenesc Jibou județul Sălaj  pentru perioada 2019-2022 conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar  și Spitalul orășenesc  Jibou  .

Art.3 Prezenta se comunică cu:

– dl.Primar

– Instituția Prefectului județul Sălaj

– Spitalul orășenesc Jibou   .

– Dosar de ședință

– publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      ȚĂRAN   DANIEL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA