HOTĂRÂREA NR. 169 Din 28.11. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂREA NR.  169

Din   28.11. 2017

Privind darea în folosință gratuită/comodat a  microbuzului școlar,

 Liceului Tehnologic Octavian Goga -Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28. 11. 2017           

            Având în vedere:

-expunerea de motive a domnului Primar ;

-raportul nr. 13.463 din 21.11.2017 al compartimentului contabilitate;

-adresa nr.1769/21.11. 2017 înregistrată în instituția noastră la nr. 13.463/2017;

-avizul favorabil   al  comisiilor de specialitate nr. 1,2 a Consiliului Local;

             Potrivit prevederilor art 20, 79, 80, 85 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit c ( 9) , 124  şi art. 45(3 ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1   Darea în folosință gratuită/comodat a  microbuzului școlar Sj 04 POJ, Liceului Tehnologic „Octavian Goga „până la terminarea actualului an școlar, pentru transport elevi pe rutele :Jibou-Cuceu si Jibou-Var între orele 6:30-8:00 și 12:00-14:30. Cheltuielile  de întreținere și funcționare a microbuzului școlar cad în sarcina (comodatarului)  Liceului Tehnologic  Octavian Goga  pe perioada  derulării contractului ;

              Drepturile și obligațiile părților ,  sunt stipulate în contractul de comodat .

                        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul orașului Jibou ,care este împuternicit să semneze contractul de comodat ;

                        Art. 3. Prezenta  hotărâre poate fi atacată  la Tribunalul Sălaj  în condițiile Legii nr 554/2004  privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările  ulterioare.

            Art 4   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Persoana prevăzută la art. 1

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria