HOTĂRÂREA  nr.58

Din  27.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.58

Din  27.04.2022

Privind  aprobarea  contului de executie bugetara  incheiat la

31 Martie 2022 la Spitalul Orășenesc Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

 Având în vedere:

-raportul nr.5337/20.04.2022 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța;

-Referatul de aprobare nr.5336/20.04.2022  a domnului Primar ;

-avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  incheiat la 31 Martie 2022 la Spitalul Orășenesc Jibou astfel:

 VENITURI TOTALE 19.281.0004.929.0004.608.819
 Venituri din prest. servicii331008600.000150.000197.934
 Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate3310215.614.0001.454.0001.364.535
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS3310301.200.000300.000367.290
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publicadin sume alocate din venituri proprii ale MS3310315.0005.0002.244
 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru seciunea de dezvoltare40150211.00011.0000
 Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale43103311.851.0003.009.0002.676.816
 CHELTUIELI TOTALE 19.281.0004.929.0004.603.344
 CH. PERSONAL1015.908.0004.0310003.859.450
 CH. MATERIALE   din care203.362.000887.000743.894
 Bunuri si servicii20.011.257.000325.000305.799
 Reparatii curente20.02100.00050.0000
 Hrana20.03200.00050.00049.620
 Medicamente si materiale sanitare20.041.685.000432.000385.976
 Obiecte inventar20.05105.00025.0002.499
 Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.) 15.0005.000400
 CH. DE CAPITAL din care7111.00011.0000
 Masini, echip. si mijl. de transport7101025.5005.5000
 Alte active fixe7101305.5005.5000

EXCEDENT 5.475 ron( Sectiunea  functionare )

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța..        

Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar

          -Spitalul Orasenesc Jibou Dr Traian Herța

          -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ

SICORA COSMIN                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA