PH nr 64 din 26.06. 2018

nr. 64 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr.64 Din 26 iunie 2018 Privind rectificarea bugetului local din excedentul anului anterior pentru finanțarea unor investiții
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.64

Din 26 iunie 2018

Privind rectificarea bugetului local  din excedentul anului anterior pentru  finanțarea unor  investiții

 

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 8066din 22.06.2018 al compartimentului contabilitate,buget finanțe impozite și taxe locale prin care se propune rectificarea bugetului local cu suma de 300,00   miilei  din excedentul anului anterior pentru  finanțarea unor  investiții ;

În conformitate cu prevederile  art.58 alin.( 1) lit. a din legea 273/2006  privind finanțele publice locale ;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art.45 alin.( 1 ,2) din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

   Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 300,00  miilei  din excedentul

anului anterior pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții ;

miilei.

CAP 70.50.00    Servicii și dezvoltare publică                                          200.00

Chelt capital                                                                    200,00

Obiectivul Bazin de înot                                                  100,00

Sala de sport cu tribune                                                  100,00

CAP.84.03.03  Străzi                                                                                100,00

Chelt capital

Obiectivul Reabilitarea și modernizare str Libertății

și str. Spitalului                                                                   100,00

Art 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și compartimentul contabilitate.

Art 3 Prezenta se  comunică cu:

-domnul Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/dosar hotărâri.

– Mijloace de informare/publicitate

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria