HOTĂRÂREA NR. 42 din 25 aprilie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 42

Din 25 aprilie 2017

Privind  aprobarea  premierii elevilor participanți la olimpiadele școlare

    Consiliul Local al Oraşului Jibou:

    Având în vedere:

    -expunerea de motive  nr. 4646 din 18.04.2017 a domnului Primar;

    -raportul nr. 4645 din 18.04.2017 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate privind aprobarea  premierii elevilor participanți la olimpiadele școlare;

  -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

    În baza prevederilor 36 (2)lit d, coroborat cu prev. art 36 alin( 6) lit a,( pct 1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

    În temeiul  art.45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă premierea  elevilor participanți la olimpiadele școlare ,astfel:

      -elevii care au obținut premiul I la olimpiadele județene și participă la faza națională

premiul este în valoare de 500 lei.

      -elevii care au obținut premiul I la olimpiade județene și nu  participă la faza natțională premiul este în valoare de 400 lei.

      -elevii care au obținut premiul II la olimpiade județene premiul este în valoare de 300 lei.

      -elevii care au obținut premiul III la olimpiade județene premiul este în valoare de 200 lei.

     Art.2 Premiile se acordă  potrivit  comunicărilor unităților de învățământ, anexate.

     Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Instituțiilor de învățământ

            -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              Contrasemnează:SECRETAR

                      Țelea Muresan Valentin                                Opriș Maria