HOTĂRÂREA NR.118 Din 22.08.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.118

Din 22.08.2019

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.6028 / 25.07.2006

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – raportul de specialitate nr.10156/20.08.2019 al Serviciului contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.6028 din 25.07.2006,  pentru spatiul Cabinet analize medicale situat in str. Libertatii nr. 26, Jibou in suprafață de 42 mp;                          -cererea nr. 1300/31.07.2019 a SALVO-SAN CIOBANCA inregistrata la Primaria orasului Jibou sub nr. 9579/01.08.2019, de prelungire a contractului de închiriere  nr.6028 din 25.07.2006 pentru spatiul Cabinet analize medicale situat in str. Libertatii nr. 26, Jibou,  prin act adițional;

            – referatul de aprobare  a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;

                 În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.6028 / 25.07.2006, cu un an, pentru  spatiul Cabinetul analize medicale situat in str. Libertatii nr. 26 loc. Jibou in suprafață de 42 mp,  prin act adițional.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Contabilitate

-Publicitate /dosar de ședință 

-SALVO-SAN CIOBANCA SRL

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

    STANA IOAN ROMULUS                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA