HOTĂRÂREA  nr.92

Din  23.05.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.92

Din  23.05.2023

Privind prelungirea contractului de închiriere a terenului în suprafață de 12 mp situat în localitatea Jibou, str.Wesselenyi Miklos în zona Liceului tehnologic Octavian Goga

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 6448 din 16.05.2023 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere a terenului în suprafață de 12 mp situat în localitatea Jibou, str.Wesselenyi Miklos în zona Liceului tehnologic Octavian Goga;

-Referatul de aprobare nr. 6447  din  16.05.2023 al primarului orașului Jibou;

-Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local Jibou;

-Cererea doamnei Mureșan Salonica, nr. 6375/15.05.2023, în calitate de reprezentant legal al societății PLĂCINTĂRIA MARA SRL;

-HCL nr.39/18.04.2021 privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unui lot de teren apartinând domeniului public al Orasului Jibou cu suprafața de 12 mp, situat pe strada Wesselenyi Miklos  în zona Liceului Tehnologic Octavian Goga;

În conformitate cu prevederile art.129  alin.(2) lit. b, coroborat cu alin. (6) lit.b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                     HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.7855/20.06.2019 a terenului în suprafață de 12 mp situat în localitatea Jibou, str.Wesselenyi Miklos în zona Liceului tehnologic Octavian Goga cu încă 2 ani.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Primarul Orașului Jibou

– Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

– Doamna Mureșan Salonica

– Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ

                  CHIȘ CIPRIAN                        SECRETAR GENERAL DELEGAT                                                                                TEGLAȘ RODICA