HOTĂRÂREA NR.148

Din 29.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

             HOTĂRÂREA NR.148

Din 29.08.2023

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției

“Amenajare Zonă de promenadă pe Valea Apa Sărată”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10727 / 25.08.2023;

-Raportul de specialitate nr.10728/25.08.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Finalizarea documentației tehnico-economice faza PTH pentru obiectivul de investiții “Amenajare Zonă de promenadă pe Valea Apa Sărată”

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2) lit.b coroborat cu art.129 (4) lit.d, art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 (1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți “Amenajare Zonă de promenadă pe Valea Apa Sărată”,  conform anexei parte integrantă din prezenta.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou  și Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice.

ART.3 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului -județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                 SZANTO IOAN                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                             TEGLAȘ RODICA