HOTĂRÂREA nr 159 Din 24.11 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                

HOTĂRÂREA nr 159

Din  24.11 2017

Privind trecerea  din  domeniului public  in domeniul privat  a unor mijloace fixe-  puncte de colectare  situate in str. Castanilor si A Iancu in vederea casarii acestora

         Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară

Având în vedere

– expunerea de motive a d-lui Primar

– raportul nr12. 959/ 07 11  2017  al Biroul urbanism si administrarea domeniului public şi privat, si biroul contabilitate privind trecerea  din  domeniului public de interes local in domeniul privat  a unor mijloace fixe puncte de colectare  situate in str. Castanilor si A Iancu in vederea casarii acestora

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

     In conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publica,  cu modificările şi completările  ulterioare;

    Potrivit OG nr 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din functiune si valorificare  a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr2861/2009 al Ministerului Finantelor Publice privind Norme  privind organizarea  si efectuarea inventarierii patrimoniului.

    In baza prevederilorart. 36  lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

    In  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

      Art. 1 – Se aproba trecerea  din  domeniului public de interes local in domeniul privat  a unor mijloace fixe-  puncte de colectare  situate in str. Castanilor si A Iancu in vederea casarii acestora  potrivit  anexei parte integranta din prezenta .

    Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art. 3 – Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

          –  Populatia orasului, prin afisare

         –   Dosar hotărâri/dosar de sedinta

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria