HOTĂRÂREA nr.10 Din 27 ianuarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.10

Din   27 ianuarie 2015

        Privind  repartizarea apartamentului nr 1 din blocul A14 strada Garoafelor  nr 11

Consiliul Local al oraşului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 27. 01 2015

Având în vedere

      – raportul nr 7838 din 30. 12 2014 al Biroului Urbanism din cadrul Primariei orasului Jibou prin care se propune repartizarea  apartamentului nr 1 parter blocul A14 str. Garoafelor nr 11 unei  d-nei Viman Elena pe o perioada de 2 ani de zile cu posibilitati de prelungire..

– cererea numitei  Viman Elena  domiciliata in str. Castanilor nr 2 bloc V29et. Parter  de a i se repartiza o locuinta  pe o perioada de cel putin 5 ani de zile  deoarece este intr-o situatie foarte dificila : este divortata ,  apartamentul in care a locuit impreuna cu sotul ei fiind girat la banca pina in anul 2032 ,datoria lunara fiind de 189,84 euro.Veniturile pe care le are petenta sint reduse  si constau in salariul de asistent personal. Avand in vedere veniturile reduse petenta nu poate plati datoriile la banca si de aceea a solicitat sprijinul autoritatii locale in repartizarea unei locuinte .

-ancheta sociala efectuata la domiciliul actual al petentei

-expunerea de motive a primarului ,avizul fabvorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local.

     – Regulamentul  privind repartizarea locuintelor din fondul locativ aproibat prin    HCL   nr 57 din 24. 07. 2012

– art. 20  dinRegulamentul  privind repartizarea locuintelor  din fondul locativ de stat ,aprobat prin HCL nr 57/2012 prin care s-a prevazut posibilitatea de a repartiza o locuinta in cazuri deosebite si de a se semna contractul de inchiriere de catre dl. primar

– art 20 din legea nr 448/2006  privind protectia persoanelor cu handicap privind scutirea de la plata chiriei pe apartament.

       – art. 36(2) lit. c , d coroborat cu art 36 alin 6lit a pct 17  din Legea nr. 215/2001,legea administratiei publice locale ,republicata  cu modificările ulterioare;

       In temeiul art. 46(1 ,3 ) din Legea nr. 215/ 2001 legea administratiei publice locale  cu modificările ulterioare

                                                Hotărăşte.

            Art. 1 – Aprobă repartizarea apartamentului  nr. 1  din blocul A14 str.Garoafelor nr 11 Jibou numitei  Viman Elena cu fiul sau Viman Sergiu  Alexandru pe o perioada de 2 ani de zile cu posibilitati de prelungire a contractului de inchiriere , pentru  situatii deosebite .

     Art  2 –  Scutit de chirie potrivit prevederrilor  art 20 din legea nr 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap.

           Art. 3.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar si compartimentul Urbanism si Amenajarera teritoriului si Contabilitate.

            Art. 4  – Prezenta se comunică cu:

–   Dl. Primar

–   Biroul buget, finanţe, contabilitate  si urbanism

 –  Institutia Prefectului judetului Salaj

  – Chiriasii locuintei

  – Mijloace de publicitate

  – Dosar hotarari/dosar de sedinta

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   

         Rus Dan                                                        CONTRASEMNEAZA SECRETAR

                                                                                         Opris Maria