HOTĂRÂREA NR. 33 din 23 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                  HOTĂRÂREA NR. 33

                                                  din 23 februarie 2016

Privind aprobarea alocarii sumei de 1.500 lei pentru achizitionare servicii juridice – reprezentare in instanta privind rejudecarea cauzei civile cu SC Prof Bio SRL pentru recuperare prejudiciu constatat de Camera de Conturi a Judetului Salaj

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 23 februarie 2016,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art. 1 alin.2 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

            Potrivit prevederilor art. 36(1,2) si (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei pentru achizitionare servicii juridice – reprezentare in instanta privind rejudecarea cauzei civile cu SC Prof Bio SRL pentru recuperare prejudiciu constatat de Camera de Conturi a Judetului Salaj

                        Art. 2        Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

               Vincze Ioan                                                                    SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria