HOTĂRÂREA NR.155 Din 24.11. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂREA NR.155

Din   24.11. 2017

Privind  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilitati  cu ocazia sărbătorilor de iarnă

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 24.11.2017    

            Având în vedere:

       -expunerea de motive nr 13.303/14.11 2017 a domnului Primar ;

       -raportul nr. 13.301/ 16 11.2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

       -referatul compartimentului organizare, salarizare, resurse umane prin care se solicită  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă incadrat în gradul I grav de handicap;

 – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și  ale Consiliului local;

     Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

            În temeiul art. 36(2) litb ,d şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei în vederea  achiziționării a 40 de pachete cu alimente  și dulciuri  în valoare de 100 lei/pachet  pentru persoanele cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă ,conform anexei parte integrantă din prezenta .

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria