HOTĂRÂREA nr. 36 Din 30.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 36

Din  30.03.2021

privind închirierea păsunilor, libere de contract aflate în administrarea

Consiliului local al UAT oras Jibou

         Consiliul Local al orașului Jibou;

         Având în vedere :

– Referatul de aprobare prezentat de către primarul nr.4482  din 26.03.2021 și Avizul Comisiilor de specialitate;

-Raportul  Compartimentului cadastru  și Comp. urbanism şi amenajarea teritoriului nr.4483 din 26.03.2021;

–    Legea Nr. 32/2019 a Zootehniei care  reglementează creşterea şi exploatarea,   ameliorarea, reproducţia şi alimentaţia, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum şi conservarea patrimoniului zoopastoral

–   OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

–    HG 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, a – Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

–  Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

– prevederile art.463 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;

         În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. “c”,  alin.(6) , lit. „b”,  art. 139 alin.(3), lit. ”g”şi art. 196, alin.(1) lit. ”a”  din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. Se aprobă  închirierea unei suprafețe de 37,64 ha pășune eligibilă APIA și 3,47 ha pășune neeligibilă APIA,  libere de contract aflate în administrarea Consiliului local  al UAT oras Jibou

 Art.2 Se aprobă închirierea pajiștilor disponibile  aflate înproprietatea privată a orașului Jibou, proporțional cu efectivele de animale deținute de crescătorii de animale prin:

1)   Atribuire directa a pajistilor libere de contract , in conditiile legii , crescatorilor de animale , persoane fizice sau persoane juridice , care nu dispun de terenuri cu destinatie agricola concesionate/arendate /inchiriate , din urmatoarele specii: taurine , bubaline, ovine , caprine .

2)  Atribuire directa persoanelor fizice sau juridice care au detinut pajisti in baza unui contract de inchiriere si carora datorita unor sentinte civile sau alte cauze , le-a fost diminuată pajiștea și este nevoie de o nouă relocare.

     3)  Închirierea prin licitatie publică daca pentru un trup de pasune exista doi sau mai multi solicitanti de pajisti eligibile APIA sau neeligibile , crescatori de animale , persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul pe raza UAT oras Jibou.

Art.3 Se aproba  caietul de sarcini și pretul de pornire in suma de 116  RON/ha/an pentru suprafatele eligibile APIA si 53 RON/ha/an pentru suprafetele neeligibile .

Art.4 Se desemnează domnul consilier  Șigovan Flaviu membru în comisia de licitatie si domnul consilier Tămășan Ovidiu membru supleant.

Art. 5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Compartimentului cadastru, Comp. urbanism şi amenajarea teritoriului si membrii comisiei .

Art.6 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

– Publicitate /dosar de ședință 

– Compartimentul Cadastru

– Compartimentul Urbanism

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂ

PETREAN DORU AURELIAN        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA