HOTARAREA NR. 4

ROMÂNIA

JUDETUL SALAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                    HOTARAREA NR. 4

                                    Din 28 ianuarie 2014

Privind aprobarea modificarii art.23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii orăşenesti Jibou.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 2014;

            Văzând referatul de specialitate nr.133/15.01.2014  al secretarului orasului Jibou privind solicitarea depusa de Biblioteca oraseneasca  Jibou de a se modifica art. 23 din Regulamentul de organizare si functionare al Bibliotecii, respectiv orarul de functionare,

expunerea de motive a d.lui primar; avizele comisiilor de specialitate nr.2 si nr.3 ale Consiliului Local  cu nr. ;

Potrivit prevederilor  Legii nr.334/2002, legea bibliotecilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

In baza prevederilor art. 36(2) lit.d, (6) lit.a, pct.1,4 din Legea nr.215/2001, rep.

In temeiul art. 45(1,2)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare,

                                    Hotărăşte:

Art. 1  Se aprobă modificarea art.23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii orăşenesti Jibou, aprobat prin HCL nr.94/18.12.2012, respectiv orarul de functionare  care va avea urmatorul continut:

Luni-vineri intre orele 9.00-17.30, cu pauza de masa 30 minute.

            Art 2. Celelalte prevederi ale HCL nr.93/2012 si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii orăşenesti Jibou, raman neschimbate.

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Gyorfi Deak Gyorgyi, bibliotecar .

Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

   Dumuta Mihaela                                                                    Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria