PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea Grupului Local de Lucru si Planului local de actiune privind imbunatatirea situatiei romilor la nivelul orasului Jibou pe perioada 2013-2014

ROMANIA

JUIDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea Grupului Local de Lucru si Planului local de actiune privind imbunatatirea situatiei romilor la nivelul orasului Jibou  pe perioada 2013-2014

            Primarul orasului Jibou

            Avand in vedere referatul nr.1677 din 29.03.2013 al compartimentului servicii si prestatii sociale;

            Potrivit prevederilor HG nr. 1221/2011 privind Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor romilor pentru perioada 2012-2020;

            In baza prevederilor art. 45(6)din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                Hotaraste:

            Art. 1 – Se aproba constituirea Grupului Local de Lucru  care are ca obiectiv imbunatatirea situatiei romilor in orasul Jibou, in componenta prevazuta in Anexa nr.1 care face parte integranta din proiectul de  hotarare.

            Art.2 – Se aproba Planul de Actiune privind imbunatatirea situatiei romilor la nivelul orasului Jibou pemtru perioada 2013-2014, conform  Anexei nr.2 care face parte integranta din proiectul de  hotarare.

            Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza dl.primar si d.na Pintican Simida, consilier in cadrul compartimenului servicii si prestatii sociale.       

            Art. 4- Prezenta se comunica cu:

                                    PRIMAR,

                                    Ing.Eugen Balanean                                          Avizat legalitatea:

                                                                                                            Secretar oras,

                                                                                                            Opris Maria