HOTĂRÂREA nr.164

Din 22.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA nr.164

Din 22.11.2022

privind aprobarea solicitirii trecerii unui imobil inscris in CF 55158 Jibou din domeniul

public al Judetului Sălaj  și administrarea Consiliului Judelean Sălaj,in domeniul public al Orașului Jibou si administrarea Consiliului local al Orașului Jibou 

          Consiliul Local Jibou, întrunit în şedinţă de indata;  

          Având în vedere:

-referatul de aprobare nr. 14763  din  18.11.2022 al primarului Orașului Jibou;

-raportul de specialitate nr. 14764  din  18.11.2022 al Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat;

-avizele comisiilor de specialitate si comp. Contabilitate ;

          – Hotararea Consiliului local  nr.68 din 28.05.2020 privind aprobarea ,,Actualizare Planului Urbanistic General  oras Jibou și Regulamentului Local de Urbanism”;

-prevederile art. 173 alin (1) lit. f, art.294 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a)art 129 alin 1 si 2 , art 139, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea solicitarii trecerii unui imobil inscris in CF 55158 Jibou din domeniul public al Judetului Sălaj  și administrarea Consiliului Judelean Sălaj, in domeniul public al Orașului Jibou si administrarea Consiliului local al Orașului Jibou .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-dl. Primar

-Compartimentului Urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public si privat

– Publicitate /dosar de ședință 

– Consiliul Judetean Salaj

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ:

    FOLTIS FELICIAN RADU                  SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA