HOTĂRÂREA NR. 77 din 26 noiembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.77

                                                Din 26 noiembrie  2013

Privind aprobarea utilizării de catre Compania de Apa Somes SA a fondului  constituit în anul 2012 din cota de dezvoltare

.           Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 26 noiembrie  2013,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primar privind propunerea de utilizare de catre Compania de Apa Somes Sa a fondului constituit în anul 2012 din cota de dezvoltare pentru achizitionarea unui grup de pompare apă potabilă, potrivit Programului de achiziţii 2013,  ca urmare a solicitarii prin adresa nr. 22610 din 10.10.2013 a Companiei de Apa;

–  referatul nr.4966/2013 al Secretarului Orasului Jibou;

– avizele nr.5624 si 5626 din 25 noiembrie 2013   ale  comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 241/2006, republicată, legea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi a OUG nr.198/2005 privind constituirea alimentarea si utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă utilizare de catre Compania de Apa Somes SA a fondului constituit în anul 2012 din cota de dezvoltare pentru achizitionarea unui grup de pompare apă potabilă, compus din două pompe cu carcteristici: Q=120 mc/h, Hp=80 MCA,  potrivit Programului de achiziţii pentru anul 2013.

Valoarea achiziţiei este de 103.411,23 lei.

Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Stejerean Liviu                                                                  SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria