HOTARAREA NR.29 Din 23 februarie 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR.29

                                                Din 23 februarie 2016

Privind aprobarea  transformarii si mutarii unor posturi contractuale vacante in cadrul organigramei si a numarului de posturi existent.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere referatul nr.1490/02.02.2016 al Biroului resurse umane privind necesitatea  transformarii si mutarii unor posturi contractuale vacante, expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizul comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local,

            In  conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010-Legea cadru  privind salarizarea personalului platit  din fonduri publice;

            Potrivit prevederilor Art.III din OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri finanaciare, ale OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice  in anul 2016, precum si unele masuri fiscal-bugetar  2016, precum si unele masuri fiscal-bugetare.

            In baza prevederilor art. 36 alin.2 lit. 1, alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001, republicata;

            In temeiul  şi art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă aprobarea  transformarea si mutarea unor posturi contractuale vacante

din organigrama Primariei Orasului Jibou, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Se aproba Organigrama si statul de functii reactualizate conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi Biroul resurse umane.

            Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

            – d.na viceprimar

– biroul resurse umane

Institutia Prefectului Judetului Salaj

– Mijloace de publicitate

– Dosar sedinta

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza:

               Vincze Ioan                                                               Secretar oras,

                                                                                                 Opris Maria