Hotararea nr. 70 din 30 septembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 70

                                                 din 30 septembrie 2014

Privind rectificarea bugetului local potrivit adresei nr.13047/27.08.2014 a Administratiei Finantelor Publice Salaj

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie  2014,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art. 50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local conform adresei nr. 11985/31.07.2014 a Adm. Finantelor Puiblie, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate – invatamant,  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Neagota Victoria                                                           SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria