HOTĂRÂREA NR. 76 din 29 octombrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 76

                                                 din 29 octombrie  2013

Privind rectificarea bugetului local potrivit Hotararii nr.93/27.09.2013 a Consiliului Judetean Salaj

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 29 octombrie 2013,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local privind repartizarea sumei de 5,00 mii lei Sume defalcate din TVA pt.intretinere drumuri  la cap. 84.02.03.03 Strazi, cheltuieli materiale.

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Barbur Traian                                                                      SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria