HOTĂRÂREA NR. 74 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.74

Din 25.05.2021

privind solicitărea transmiterii unor sectoare de drum judetean, din domeniul public al Judetului Salaj si administarea Consiliului Judetean Salaj în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

      Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.7008  din 21.05.2021 a domnului Primar ;

         -Raportul de specialitate nr.7009/21.05.2021 al Compartimentului  privind solicitărea transmiterii unor sectoare de drum judetean, din domeniul public al Judetului Salaj si administarea Consiliului Judetean Salaj în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou;

        -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor :

– articolului 294, alin (2) din Ordonanța de de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

– articolului 22  din Ordonanța  Nr. 43/1997 din 28 august 1997 Republicată privind regimul drumurilor

– Hotararea Consiliului Local al Orasului Jibou  Nr.68 din 28.05.2020 privind  aprobarea  „Actualizare Planului Urbanistic General  ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism”.

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit c coroborat cu art 129(4)lit d, Art 139 din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Aprobarea solicitării transmiterii unor sectoare de drum judetean, din domeniul public al Judetului Salaj si administarea Consiliului Judetean Salaj în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou astfel:

  1. Portiuni din strazile: Str. Morii, Str. 1 Mai, Str. Odorheiului clasificate ca Drum Judetean (DJ108A) sunt situate in intravilanul Orasului Jibou dar in prezent inscrise in Domeniul Public al Judetului Salaj si administrarea Consiliului Judetean Salaj:
  2. Str. 1 Mai DJ108A Km60+751 – Km61+240 CF Nr.53823, Cad.53823
  3. Str. 1 Mai DJ108A Km60+648 – Km60+739  CF Nr.53770, Cad.53770
  4. Str. Morii DJ108A Km57+113 – Km58+217 CF Nr.53877, Cad.53877
  5. Str. Morii DJ108A Km58+246 – Km58+776 CF Nr.53828, Cad.53828
  6. Str. Odorheiului  DJ108A Km 63+066 – Km64+792 CF Nr.53854, Cad.53854

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ:

           PASCALAU VLAD ANDREI                 SECRETAR GENERAL                                                                                     OPRIȘ MARIA