HOTĂRÂREA nr.173 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                                                                        

HOTĂRÂREA nr.173

Din 15.12.2020

Privind aprobarea programului de măsuri pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2021

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

            -raportul nr. 13682  din  04.12.2020 al Compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului; 

            -Referatul de aprobare al domnului  Primar nr.13681/04.12.2020, avizul comisiei de specialitate nr.3 a consiliului local;;

            În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

            Văzând prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată  cu modificări  prin Legea nr.267/2006;

            Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă programul de măsuri  pentru salubrizarea și igienizarea  cursurilor de apă, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar şi compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului. 

            Art.3 Prezenta se comunică cu: 

            -dl.Primar

            -dl.viceprimar

           -Compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

            -mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri.

            -Poliția locală

            -Serviciul de gospodărie  comunală

-Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA