HOTĂRÂREA NR.127 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.127

Din 24.09.2019

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.11588 / 13.09.2016

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr.10.722/03.09.2019 al Serviciului contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.11588 / 13.09.2016       -referatul de aprobare nr.10.721/03.09.2019 a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;

            -cererea nr.10310/22.08.2019 a II ROSMALINT ECATERINA în calitate de chiriaș  pentru chioșcul amplasat în str. 1 Mai, lânga magazinul Oncos;

            În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

            În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.11588 / 13.09.2016

cu un an, teren situat în str. 1 Mai, prin act adițional.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Contabilitate

-Publicitate /dosar de ședință 

-II ROSMALINT ECATERINA

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA