HOTĂRÂREA nr.58 Din 22.05.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.58

Din 22.05.2019

privind modificarea HCL nr.54/14.05.2019 pentru aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 4036/23.03.2019-proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL JIBOU ÎN ANUL 2017

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.6467/21.05.2019 al compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice;

– expunerea de motive a domnului primar și avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

 În conformitate cu prevederile art. 71, alin (1) din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice  și a unor măsuri fiscal bugetare,modificarea  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

          Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările;

         În temeiul prevederilor art. 45 (3) din legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu modificările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulteriore;

HOTĂRAȘTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea contractului nr. 4036/23.03.2019-proiectarea si execuția lucrărilor pentru obiectivul MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL JIBOU ÎN ANUL 2017 cu suma de 23.381,27 lei fara TVA, valoare rezultată în urma aplicării prevederilor OUG 114/2018, iar valoarea totală a contractului va fi de 1.661.014,02 lei fără TVA.

Art.2 Se aprobă încheirea Actului Adițional la Contractul nr. 4036/23.03.2019-proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL JIBOU ÎN ANUL 2017, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice.

          Art.4 Prezenta se comunică cu :

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-compartimentului management de proiecte ,investitii si achizitii publice

-Serviciul contabilitate  

-Dosar hotarari/dosar de sedinta

-Publicitate / mass-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

MICLE CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

           OPRIȘ MARIA