HOTĂRÂREA nr.151 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA nr.151

Din 18.12.2018

Privind aprobarea Planului de măsuri privind   gospodărirea localităților  pe anul 2019

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

– raportul nr.14.943 /10.12.2018  al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului;

-expunerea de motive a d-lui Primar , avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

În temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de măsuri privind   gospodărirea localităților  pe anul 2019 conform Anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar, dl. viceprimar,Serviciul de gospodărie comunală, Poliția locală, compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

-dl.Primar

-dl.viceprimar

-Serviciul de gospodarie comunala

-mijloace de publicitate

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Dosar hotărâri

-Poliția locală

-Compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului

   

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria