HOTĂRÂREA nr.15 Din 26.02.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.15

Din 26.02.2019

Privind aprobarea  actului adițional  nr. 1 pentru  investiția Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței cu program  normal nr. 2  din orașul Jibou județul Sălaj

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.1955/21.02.2019 al compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice prin care se solicită  aprobarea  actului adițional  nr.2 pentru  investiția Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr.2  din orașul Jibou județul Sălaj;

– expunerea de motive a domnului primar și avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

 În conformitate cu prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice  și a unor măsuri fiscal bugetare,modificarea  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

          Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările;

         În temeiul prevederilor art. 45 (3) din legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu modificările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulteriore;

HOTĂRAȘTE:

          Art.1 Se aprobă actul  adițional  nr. 1 pentru  investiția  Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței cu program  normal nr. 2  din orașul Jibou județul Sălaj în valoare de 1.329.707,64 lei la care se adaugă TVA urmare a aplicarii OUG 114/2018.

Valoarea  rezultata  prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018 va fi suportată din bugetul local.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice.

          Art.3 Prezenta se comunică cu :

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-compartimentului management de proiecte ,investitii si achizitii publice

-Serviciul contabilitate  

-Dosar hotarari/dosar de sedinta

-Publicitate / mass-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

COTUȚ ȘTEFAN- plecat din localitate                           SECRETAR ORAȘ

      Semnează 3 consilieri                                                      OPRIȘ MARIA

Micle Corina

Sarkozi Paul

Mureșan Augustin