HOTĂRÂREA nr .172 Din 17.12.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU                      

HOTĂRÂREA nr .172

Din 17.12.2019

Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Raportul nr. 15347/11.12.2019 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

            Referatul de aprobare nr 15346/11.12.2019 a domnului primar ;

            -avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

            În baza prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând prevederile art.266 alin 5 și 6 din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.195/2017pentru modificarea art.465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

            Potrivit prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

            Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                            

HOTĂRAȘTE:

            Art. 1  Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul 2020 potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Serviciul buget,finante contabilitate impozite si taxe locale.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar de sedinta

            -Publicitate/mass media

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA