HOTĂRÂREA nr. 128 din 23.10.2018

HOTĂRÂREA nr. 128

Din 23.10.2018

Privind aprobarea criteriilor  de evaluare a performanțelor  profesionale  ale angajaților Spitalului orășenesc Jibou

Consiliul local al orașului JIBOU,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.12.279/08.10.2018 privind aprobarea criteriilor  de evaluare a performanțelor  profesionale  ale angajaților Spitalului orășenesc Jibou ;

– adresa  nr. 2300/04.10.2018  înregistrată la noi cu nr de mai sus  prin care se solicită aprobarea criteriilor  de evaluare a performanțelor  profesionale  ale angajaților Spitalului orășenesc Jibou în conformitate cu prevederilor art. 10 din Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1229/2011;

În conformitate cu prevederile art.10 din Ordinul nr.1229/2011al Ministrului Sănătății;

Potrivit  prevederilor art.36,alin.(2) lit.d, art.36, alin.6, lit.a), pct.3 din Legea nr.215 / 2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se  aprobă completarea criteriilor de evalure prevazute în anexa I  Criterii de Evaluare  a performanțelor profesionale individuale  la Ordinul 1229/2011  cu încă un criteriu„ Cunoasterea procedurilor operationale„potrivit prevederilor art.10 din Ordin.

Art.2Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul orășenesc  Jibou

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Spitalul orășenesc JIBOU

-Dosar de ședință /dosar hotărâri

-Publicitate  Mass -media

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria