HOTĂRÂREA nr.190 Din 21.12.2021 Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru investiția”Imbunatatirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord estul Județului Sălaj”

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.190

Din  21.12.2021

Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru investiția”Imbunatatirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord estul Județului Sălaj”

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere :

-Raportul de specialitate nr. 15523   din  17.12.2021 Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare a domnului primar nr. 15522   din  17.12.2021  şi avizul comisiilor  de specialitate;

-HCL nr. 112/27.07.2021 prin care s-a aprobat investiția cu denumirea-“Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj;

-Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătătii, republicată;

În temeiul Art. 129  alin.2, lit.d, alin 7 lit.c  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă  Studiul de oportunitate pentru investiția”Imbunatatirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord estul Județului Sălaj” conform anexei parte integrantă din prezenta.

           Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

          – Dl.Primar

            – Biroul urbanism

            – Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale

          – Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

          – Populația orașului, prin afișare

           – Dosar hotărâri/dosar de ședință     

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

         ȚELEA MURESAN VALENTIN                                      SECRETAR GENERAL                                                                                                               OPRIȘ MARIA