PH 15 din 19.02.2018

nr. 15 din 19.02.2018
HOTĂRÂREA nr.15 Din 19.02.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor Consiliului Local în luna martie 2018
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.15

Din 19.02.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor  Consiliului Local în  luna martie 2018

               Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

În temeiul art. 39(1) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă domnul consilier  Stana Ioan pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna martie 2018.

Art.2   Prezenta se comunică cu:

-Domnul primar

-Instituția Prefectului Județului Sălaj

-dosar şedinţă/ dosar hotărâri

-publicitate

-persoana prevazută la art 1 .

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Mureșan Augustin                                                                Secretar oraș 

                                                                                                                             Opriș Maria