HOTĂRÂREA NR.132

  Din 10.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

    HOTĂRÂREA NR.132

  Din 10.08.2023

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția:

„Reabilitare și reorganizare funcțională sediul Primăriei și reamenajare Piața Unirii”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10.143/09.08.2023;

-Raportul de specialitate nr.10.144/09.08.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: „Reabilitare și reorganizare funcțională sediul Primăriei și reamenajare Piața Unirii”;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și Publicarea Ghidului Solicitantului 312A-Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu;

-Actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 190/20.12.2022 și punerea acestora în concordanță cu cerințele ghidului solicitantului;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 129 (2) lit.b coroborat cu art.129 (4) lit.d, art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  prevederilor art.196 (1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 ART.1 Actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și reorganizare funcționala sediul Primăriei și reamenajare Piața Unirii”,  conform anexei parte integrantă din prezenta.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou  și Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice.

ART.3 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului -județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                              SZANTO IOAN                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                             TEGLAȘ RODICA