HOTĂRÂREA NR. 13 Din 26.01.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.13

Din 26.01.2021

privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de fezabilitate  pentru investitia ” REABILITARE SI MODERNIZARE  PIATA AGROALIMENTARA  DIN ORASUL JIBOU”

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.792/20.01 2021  a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.793/20.01. 2021  al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de coexistenta pentru investitia ” REABILITARE SI MODERNIZARE  PIATA AGROALIMENTARA  DIN ORASUL JIBOU” ;

            -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

            Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene ;

            Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Aprobarea   Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de fezabilitate pentru investitia  ”REABILITARE SI MODERNIZARE  PIATA AGROALIMENTARA  DIN ORASUL JIBOU”;

Valoarea totala a investitiei este de : 2 857,993,14 lei la care se adauga TVA in valoare de 538.683,47 lei din care C+M 2.074.268,99 lei la care sa adauga TVA in valoare de 394.111,11lei.

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 12 luni

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

      SICORA COSMIN IONEL                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                                          OPRIȘ MARIA