HOTĂRÂREA nr. 3 din 31.01.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL  SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr 3

Din 31. 01. 2017

Privind aprobarea investiției  “ Reabilitarea  termică a blocurilor  de locuințe  O1 și O2  situate în localitatea Jibou  str. Garoafelor

            Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința ordinară a Consiliului local în

data de 31.01.2017

            Având în vedere:

             – raportul de specialitate nr 674 din 19. 01.2017   al compartimentului  Investiții  , managementul Proiectelor privind aprobarea investiției  “ Reabilitarea  termică a blocurilor  de locuințe  O1 și O2  situate in localitatea Jibou  str. Garoafelor .

             – solicitarea  nr 14.901  din 24. 11.2016 a Asociației  de proprietari Garoafelor O1 si O2 din localitatea Jibou .

            – expunerea de  motive  nr 675 din 20. 01. 2017 a domnului Primar

             – avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

            Potrivit prevederilor art 44-46 din Legea nr 273/2006  legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

             Văzând prevederile art 36 alin 2 lit b din legea  nr 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată.

             În temeiul art 45  alin 1 si 2 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată.

HOTĂRĂȘTE

             Art 1 – Se aprobă realizarea  investiției  Reabilitarea  termică a blocurilor de locuințe O1 și O2  situate în localitatea Jibou  str. Garoafelor conform anexei parte integrantă din prezenta .

             Art 2  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor .

            Art 3 – Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Domnului Primar

            -Asociației  de proprietari Garoafelor O1 si O2

            -Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor .

            -Publicitate /dosar de ședință

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚă                      Contrasemnează SECRETAR

Foltiș Radu                                                             Opriș  Maria