HOTĂRÂREA NR.85 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.85

Din 25.06.2019

Privind  aprobarea cofinanțării pentru reparații capitale la Spitalul orășenesc Jibou

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 8018/25.06.2019 a Serviciului Buget, Finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale;

-adresa SP /7091/04.06.2019 a Ministerului Sănătății  către Direcția de Sănătate publică  a Județului Sălaj prin care au fost comunicate fondurile alocate  în sumă de 799,00miilei privind reparații capitale pentru Spitalul orășenesc JIBOU :

– RK  compartiment cronici 237,00miilei ; 

– RK acoperiș spital 285,00miilei;

– RK Dispensar TBC 142,00miilei ;

– RK instalații electrice 135,00miilei

          -expunerea de motive a domnului primar ,avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

          Potrivit prevederilor art.198, lit.c, din Legea nr. 95/2005 privind reforma în domeniul sănătăți, republicată  cu modificările și completările ulterioare;                                                   Văzând  prevederile art.36, alin.2, lit.d, art.36, alin.6, lit.a, pct.3  din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

           In temeiul prevederile art  45 (1,2 ) din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă cofinanțarea de 5% din valoarea totală  privind  reparațiile capitale la Spitalul orășenesc Jibou în sumă de 40.00miilei astfel :

– RK  compartiment cronici 237,00miilei ; 

– RK acoperiș spital 285,00miilei;

– RK Dispensar TBC 142,00miilei ;

– RK instalații electrice 135,00miilei

          Art 2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul,buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

          Art 3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate, impozite și taxe locale

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      PINTEA VICTOR                                                          SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA