HOTĂRÂREA NR. 17 Din 23.02.2021

 R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.17

Din   23.02.2021

Privind actualizarea caietului de sarcini pentru activitatea de

dezinfectie, dezinsectie si deratizare

            Consiliul local al orasului Jibou ,

            Avand in vedere:

– referatul de aprobare  nr. 1888 /15.02.2021 a domnului primar

– raportul de specialitate  nr. 1889 /15.02.2021 al Compartimentului Disciplină în construcții și Protecția mediului;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            Văzând prevederile Legii nr. 51/2006  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice  si  Legii 101/2006  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor

            În conformitate cu Ordinul 82/ 2015al ANRSC  privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;  

            –  HCL 158/ 26.11.2019 si 160/26.11.2019.

– Ordinul nr.119/2014 al MS / 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţie

Potrivit prevederilor  art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul prevederilor art.129(2) lit. d) coroborat cu art .129(7) lit.n) art.196 (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea caietului de sarcini pentru activitatea de dezinfectie, dezinsecție și deratizare, cu indicatorii de performanță ai serviciului conform Anexei parte integranta din prezenta.

Art.2  Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul primar și Compartimentul Disciplină în construcții și Protecția mediului.

Art.3. Prezenta se comunică cu:

– Domnul Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Serviciul Contabilitate                

-Compartimentul Disciplină în construcții și Protecția mediului

-Publicitate /mass media

-Dosar hotărâri/dosar de ședință 

PRESEDINTA DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZĂ

      CADAR  ANAMARIA                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA

ANEXA LA HCL NR.17/2021

Nr. crt. Indicatori de performanta Trimestrul Total an
I II III IV
0 1 2 3 4 5 6
  1   INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI  
  1.1   CONTRACTAREA SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE  
    a) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi   % 100   % 100   % 100   % 100     % 100
  1.2     MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE  
  a) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe tipuri de activităţi şi categorii de utilizator   % 100   % 100   % 100   % 100   % 100
  b) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.a) care s-au dovedit justificate % 1 % 1 % 1 % 1 % 1
  c) procentul de solicitări de la lit.b) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
  d) numărul de sesizări din parte agenţilor de protecţia mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale % 10 % 10 % 10 % 10 % 10
  e) numărul de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică raportat la numărul de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale % 10 % 10 % 10 % 10 % 10
  f) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de utitlizatori   % 100   % 100   % 100   % 100   % 100
  g) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.f) care s-au dovedit justificate % 1 % 1 % 1 % 1 % 1
  1.3   FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR  
  a) numărul de reclamaţii privind facturarea % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
  b) procentul din reclamaţiile de la lit.a) care s-au dovedit justificate % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
  1.4     RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
  a)procentul de răspunsuri date la sesizări scrise referitoare la activitatea prestată % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
  b)procentul de la lit.a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
  2   INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI  
  2.1   INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A SERVICIULUI  
  a)numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă nr 0 nr 0 nr 0 nr 0 nr 0
  b)numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului, rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate nr 0 nr 0 nr 0 nr 0 nr 0
\ 2.2   INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE  
    a)valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru culpă proprie sau dacă au existat îmbolnăviri din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a activităţii % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
  b)numărul de neconformităţi constatate de autoritatea administraţiei publice locale, pe activităţi nr 0 nr 0 nr 0 nr 0 nr 0
             

PRESEDINTA DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZĂ

      CADAR  ANAMARIA                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA