HOTĂRÂREA nr. 121 Din 27.07. 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 121

Din 27.07. 2021

privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală  și Serviciul Salubrizare Jibou

           Consiliul local al Oraşului Jibou,

         Având în vedere:

-Referatul nr.9435/21.07.2021   al Compartimentului Organizare, Salarizare, Resurse Umane privind stabilirea salariilor de baza  pentru functionarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orasului Jibou si din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv Politia locala a Orasului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidenta a persoanelor Jibou,Serviciul Public de Gospodarie comunala  și Serviciul Salubrizare Jibou;

-Referatul de aprobare al domnului primar nr.9433/21.07.2021, Avizul favorabil al comisiilor de  specialitate ;

-Procesul verbal de consultare nr. 9434/21.07.2021 al organizației sindicale reprezentative – Sindicatul ADMINIS și reprezentanților salariaților personalului contractual.  

         -HG nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

         -Art. 10, Art.11 alin. (1) şi (3), Art. 16 alin. (2), din Legea-cadru nr.153/.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

         -Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct.III şi cap. II lit. A pct. IV

Vazând prevederile art.129, art.133 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul art. Art.139 art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Începând cu  data de 01.08.2021 se stabilesc salariile de baza  pentru functionarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv Politia locală a Orasului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou , Serviciul Public de Gospodarie comunala  și Serviciul Salubrizare Jibou conform anexei, parte integrantă din   prezenta.

Art.2 (1) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

(2) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt la gradația 0.

(3) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

(4) Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt cele prevăzute la art.10 alin.4 din Legea-cadru nr. 153/2017.

         Art.3 Gestonarea sistemului de salarizare a personalului din Primaria orașului Jibou se asigură de primarul orașului Jibou . Salariile de bază se stabilesc potrivit prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile de lunare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției potrivit legii.

         Art.4 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitateaHCL nr. 2 din 30.01.2018, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Jibou şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al Oraşului Jibou, respectiv Poliţia Locală a Oraşului Jibou, Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor Jibou, Serviciul public de gospodărie comunală şi Serviciul Salubrizare Jibou.

         Art.5 Persoanele  nemulţumite se pot adresa Tribunalului Sălaj, în condiţiile legii Contenciosului administrativ.

         Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl. primar și Compartimentul Organizare, Salarizare, Resurse Umane și Compartimentul Contabilitate.

         Art.7 Prezenta se comunică cu:

         Dl. Primar

         Compartimentul Organizare, Salarizare, Resurse Umane

         Compartimentul Contabilitate

         Instituţia Prefectului Județul Sălaj

         Dosar de sedinta /dosar hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

           ALMAȘ IOAN                               SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA