HOTĂRÂREA nr. 48 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 48

Din  20.04.2021

privind modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 2.6 %, incepand cu anul fiscal 2022

         Consiliul Local al oraşului Jibou,

         Având în vedere:

         -Raportul nr. 4669/31.03.2021 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale privind modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 2.6 %, incepand cu anul fiscal 2022;

         Referatul de aprobare nr.4668/31.03.2021 a domnului primar ;

         -avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

         -Art. 457 alin(2), Art. 465 alin(2), Art. 470 alin (2, 5, 7, 8), Art. 474 (1), Art. 475, Art. 478 alin (2), Art. 491 alin(1) si alin(2) si Art. 493  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

         Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                            

HOTĂRAȘTE:

         Art. 1         Se aprobă modificarea nivelului valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, amenzilor, prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 2.6 %, incepand cu anul fiscal 2022 potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Serviciul buget,finante contabilitate impozite si taxe locale.

         Art.3          Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar de sedinta

         -Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA