HOTĂRÂREA nr.197 Din 21.12.2021 privind aprobarea participării orașului Jibou în calitate de asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.197

Din 21.12.2021

 privind aprobarea participării orașului  Jibou  în calitate de asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei

Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

            – referatul de aprobare a primarului orașului Jibou, nr.15071/08.12.2021;

            – raportul de specialitate nr.15072/08.12.2021;     

            – avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Jibou, nr.1 si 3;

– prevederile Legii nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 89, alin 1 și 2 art, 129, alin 2 lit ,,e’’, alin.9 lit ,,a’’și ale art.196, alin 1, lit ,,a’’ din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art 139, alin 3, lit ,,d’’și ale art. 196 lin 1, lit ,,a’’ din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea orașului Jibou, în calitate de membru asociat, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei, persoană juridică de drept privat, cu sediul în  municipiul Zalău, strada Unirii, nr. 7,  județul Sălaj.

Art.2 Reprezentarea orașului Jibou în Adunarea Generală a Asociației se face de către  Primarul orașului Jibou domnul ing. Ghiurco Dan .

Art.3 Se împuternicește primarul orașului Jibou să semneze orice documente necesare în relația cu  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează primarul orașului Jibou.                  

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:

             – Instituția Prefectului Județul Sălaj

             – Dl primar   

               – Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului

              – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei

   – Dosar de ședință

              – Publicitate

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,

       ȚELEA MURESAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                              OPRIȘ MARIA