HOTĂRÂREA NR.152 Din 24.11. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL    

HOTĂRÂREA NR.152

Din   24.11. 2017

Privind  alocarea sumelor  pentru finanțarea  drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor  cu cerințe educaționale  speciale și repartrizarea  acestor sume pe unități  de învățământ

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 24. 11. 2017  

            Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 13.462/ 21.11.2017 a domnului Primar ;

-raportul nr. 13.461/ 21.11.2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune  alocarea sumelor pentru finanțarea  drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educationale  speciale și repartrizarea  acestor sume pe unități  de învățământ ;

-Pct A din anexa la HG nr 904/2014 pentru stabilirea  limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor  prevăzute la art . 129 alin 1 din Legea nr 272/2004 privind protecția  și promovarea drepturilor copilului;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            În temeiul art. 36(2) lit.d coroborat cu prev art 36 (2)lit a pct 1,2  şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor  cu cerințe educaționale  speciale și repartizarea  acestor sume pe unități  de învățământ conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare.

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Liceul Tehnologic „Octavian Goga”,Sc. Gim. Lucian Blaga, Gradinița Prichindel

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria