HOTĂRÂREA NR. 135

Din 07.10.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR. 135

Din 07.10.2022

privind aprobarea depunerii proiectului

Renovare energetica moderata a blocurilor Bl. I26, Bl. AI2, Bl. G1, Bl. G2 ,  Orasul Jibou”,

a cheltuielilor legate de proiect și descrierea sumara a investitiei realizate  prin proiect

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. Nr. 12526/ 05.10.2022;

-Raportul de specialitate nr. Nr. 12527/05.10.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 1,2,3;

-Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 444/2022 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 292 și 292 bis/25.03.2022 cu modificarile si completarile ulterioare

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

  Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului cu titlul ” Renovare energetica moderata a blocurilor Bl. I26, Bl. AI2, Bl. G1, Bl. G2 ,  Orasul Jibou” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale și a măsurilor propuse pentru renovarea energetică conform Anexei nr. 1 – Descrierea investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului cu titlul “ Renovare energetica moderata a blocurilor Bl. I26, Bl. AI2, Bl. G1, Bl. G2 ,  Orasul Jibou”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile care pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “ Renovare energetica moderata a blocurilor Bl. I26, Bl. AI2, Bl. G1, Bl. G2 ,  Orasul Jibou” se vor asigura din bugetul local al Orasului Jibou.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Management de  Proiecte și Achizitii publice.

Art.5 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ

             PINTEA VICTOR                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA