HOTĂRÂREA  nr. 46

din  02.03.2023

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                            

HOTĂRÂREA  nr. 46

din  02.03.2023

privind completarea HCL nr.199/2022 privind aprobarea coridorului de expropriere  și  a declanșării procedurii de expropriere   a unor  terenuri pentru realizarea  lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului local Jibou cu deservirea populației din nord estul județului Sălaj ”

Consiliul local al orașului Jibou ,

Reținând Referatul de aprobare nr. 2659 din 02.03.2023  al primarului orasului  Jibou; Analizând Raportul de specialitate nr. 2660 din 02.03.2023 privind completarea HCL nr.199/2022 privind aprobarea coridorului de expropriere  și  a declanșării procedurii de expropriere   a unor  terenuri pentru realizarea  lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului local Jibou cu deservirea populației din nord estul județului Sălaj ” ;           

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea HCL nr.199/2022 privind aprobarea coridorului de expropriere  și  a declanșării procedurii de expropriere   a unor  terenuri pentru realizarea  lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „ Imbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului local Jibou cu deservirea populației din nord estul județului Sălaj ” și va avea următorul conținut:

Art. 9. (1) Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeaza Primarul Orașului Jibou, Compartimentele Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, Cadastru  și Management de proiecte și Achiziții publice.

                         (2) Se mandateazã Primarul Orașului Jibou, sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art.2  Prezentă se comunică cu

   –   Instituția Prefectului –județul Sălaj

   –   Comp. Urbanism  amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

   –   Comp. Agricol și Cadastru

   –   Management de proiecte și Achiziții publice

   –   Serviciul buget, finanțe contabilitate impozite și taxe locale

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                       BIG VALENTIN                                 SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA