Hotararea nr 43 din 27 mai 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 43

                                                            Din 27 mai 2014

              Privind aprobarea executiei bugetului  pe trimestrul I anul 2014

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în  27 mai 2014        Având în vedere:

            In conformitate cu prevederile  art. 49 alin.2  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă executia   bugetului  pe trimestrul I 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Vincze Ioan                                                         Contrasemnează:                                                                                                                    SECRETAR ORAŞ,

                                                                      Opriş Maria