HOTĂRÂREA NR. 100 Din 29.06.2021

 ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL         

HOTĂRÂREA NR.100

Din 29.06.2021

Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia

”Modernizare și extindere gădiniță cu program prelungit Prichindel Jibou,          cod SMIS 123519”

            Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 8467/28.06.2021 al domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr. 8468/28.06.2021 al Compartimentului  Investiții,Managementul Proiectelor Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia ”Modernizare și extindere gădiniță cu program prelungit Prichindel Jibou,    cod SMIS 123519”;

         -Prin dresa nr.550/15.12.2020 SC STRUCTO  TRADING SRL ne aduce la cunoștință faptul că termenul de livrare a rigolei prefabricate depaseste termenul de execuție a lucrărilor prevăzute în contract; Dispoziția de șantier nr.1/22.03.2021;

        -Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare, Art. nr. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1  Se aprobă  suplimentarea valorii contractuale cu suma de 81.251,33 lei la care se adaugă TVA  pentru investitia ”Modernizare și extindere gădiniță cu program prelungit Prichindel Jibou,  cod SMIS 123519”, aprobata prin  HCL nr.70/26.06.2018 și HCL nr.26/04.03.2020,  printr-un act adițional.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA