Proiect de hotarare Privind aprobarea bugetului SC Parc Industrial SRL Jibou

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

PRIMAR

Proiect de hotarare

Privind aprobarea  bugetului SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Primarul orasului Jibou.

            Având în vedere  referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.51/26.04.2013 privind principalele prevederi bugetare pe anul 2013,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  bugetul  pentru anul 2013  la SC Parc Industrial SRL Jibou- acţionar unic Consiliul Local,  conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PRIMAR,

Ing.Eugen Balanean                                          Avizat legalitatea:

                                                                        Secretar oras,

                                                                        Opris Maria