HOTĂRÂREA NR. 72 din 29 octombrie 2013

ROMÂNIA

JUDETUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 72

din 29 octombrie 2013

privind acreditarea serviciilor sociale furnizate de Primăria Oraşului Jibou prin Compartimentul de Servicii şi Prestaţii Sociale

Consiliul Local al Orasului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 octombrie 2013,

            Având în vedere expunerea de motive nr.4656/2013 a d.lui Primar, referatul nr.4657/2013 al Compartimentului Servicii si Prestatii Sociale, avizul nr. 5135/28.10.2013 al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local,

            In baza prevederilor:

In temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

      Art.1 Se aproba acreditarea următoarelor servicii sociale furnizate prin Compartimentul de Servicii si Prestaţii Sociale din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Art. 2  Se aprobă Planul strategic privind serviciile sociale furnizate prin

Compartimenul de Servicii şi Prestaţii Sociale pentru perioada 2013-2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează  dl.primar si  Compartimenul Servicii si Prestatii Sociale.

            Art. 4  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ:

  Barbur Traian                                                       Secretar oraş,

                                                                                         Opriş Maria