HOTĂRÂREA nr.177 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.177

Din 15.12.2020

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. IV 2020

 la Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

            Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

-raportul nr. 3355/14.12.2020 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța inregistrat la primaria orasului Jibou cu nr. 14172/14.12.2020 privind contul de executie bugetară pe trim IV 2020;

-Referatul de aprobare nr.14171/14.12.2020  a   domnului Primar ;

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  al Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța pe  trim.IV 2020 astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2020 PREVEDERI DEFINITIVE 2020 INCASARI/PLATI 14.12.2020
  VENITURI TOTALE   12.685.000 13.550.400 11.684.282
  Venituri din prest. servicii 331008 335.000 341.720 343.462
  Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate 331021 4.645.000 4.835.000 4.183.844
  Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica 331030 1.535.000 1.586.000 1.446.031
  Venituri din contract incheiate  cu directiile de sanatate din sume alocate din venituri proprii ale MS 331031 10.000 10.000 6.407
  Donatii si sponsorizari 371001 0 14.300 14.266
  Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru seciunea de dezvoltare 401501 0 0 121.900
  Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru seciunea de dezvoltare 401502 0 40.380 40.380
  Subv. din bug. locale  pt. finatarea ch. curente din domeniul sanatatii 431010 100.000 260.000 260.000
  Subv. din bug. locale  pt. finatarea ch. de capital din domeniul sanatatii 431014 0 120.000 120.000
  Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale 431033 6.060.000 6.343.000 5.147.992
  CHELTUIELI TOTALE   12.685.000 13.550.400 11.680.057
  CH. PERSONAL 10 10.975.000 11.309.000 9.936.440
  CH. MATERIALE   din care 20 1.710.000 2.081.020 1.587.437
  Bunuri si servicii 20.01 705.000 865.500 748.831
  Reparatii curente 20.02 140.000 89.000 68.079
  Hrana 20.03 180.000 137.000 103.943
  Medicamente si materiale sanitare 20.04 485.000 830.020 536.988
  Obiecte inventar 20.05 110.000 101.00 72.627
  Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.)   90.000 58.500 56.969
  CH. DE CAPITAL din care 71 0 160.380 156.180
  Alte active fixe 710130 0 40.380 40.380
  Rk aferente activelor fixe 7103000 0 120.000 115.800

EXCEDENT 4.225 ron( Sectiunea dezoltare 4.200ron + Sectiune functionare 25 ron)

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar si Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța.      

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Spitalul Orășenesc Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA